سرمایه گذاری اسلامی _ آشنایی با اسفین ( شرکت حقوقدانان امور مالی اسلامی)

سرمایه گذاری اسلامی _ آشنایی با اسفین ( شرکت حقوقدانان امور مالی اسلامی)

26 ژانویه 2021

   سرمایه گذاری اسلامی و اصول حاکم بر آن  . سرمايه‌گذاری‌ از مهمترین‌ مباحث‌ اقتصادی‌ است که بدون‌ آن ، تولید و توسعه شکل نمی گیرد و ثروت‌ تحقق‌ نمی ‌یابد. عدالت‌ و توزیع مناسب‌ ثروت، زمانی‌ معنا می‌دهد كه‌ ثروت‌ ايجاد شده‌ باشد. توليد ثروت‌ با انجام‌ سرمایه گذاری‌ اتفاق می ‌افتد و سرمايه‌ نقدی‌ با پس‌انداز، قرض‌گرفتن‌ و مشاركت‌ ...

ادامه مطلب