راه ها و شرایط تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران

راه ها و شرایط تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران

31 آگوست 2021

  تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران  . در كنار تأسيسات  حقوقي همچون معافيتهاي (قانوني) و (قضایي)، نهاد (تبدیل مجازات) قرار دارد. تبدیل مجازات  در مفهوم اعم ، اقدامي در راستاي فردي كردن مجازات، جلوگيري از تضييع حقوق مجني عليه یا اولياي دم،  جلوگيري از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نيز تحقق عدالت قضایي است. در حال حاضر  تبدیل ...

ادامه مطلب