اعتبار امر مختوم (قضاوت شده ) چیست ؟ و چگونه می توان بصورت مجدد طرح دعوی کرد ؟

اعتبار امر مختوم (قضاوت شده ) چیست ؟ و چگونه می توان بصورت مجدد طرح دعوی کرد ؟

5 سپتامبر 2021

  اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری . لزوم تشخیص حق ، به مراجع رسمی اختیار می دهد تا پس از بررسی و تطبیق موضوع با احکام قانون، راه حلی برای روشن کردن آن ارائه دهند و مایه نزاع را برای همیشه از میان بردارند. در این فرایند اعتبار اساسی برای نتایج رسیدگی آنها به وجود می آید؛ اعتباری که در ...

ادامه مطلب