انواع و روش های تفسیر قوانین در ایران

انواع و روش های تفسیر قوانین در ایران

26 جولای 2021

  الزامات و روش های تفسیر قانون . بعضی از قوانین مبهم می باشند و مفهوم یا حدود آن معلوم نیست لذا برای به دست آوردن منظور و رفع ابهام باید آن قانون را تفسیر نمود . تفسیری که از قانون می شود دارای ارزش حقوقی نیست مگ آنکه متابعت از آن را قانون لازم بداند و آن در مواردی است که ...

ادامه مطلب