عرف بین المللی چیست؟

عرف بین المللی چیست؟

5 مارس 2022

  عرف بین المللی  . عرف قاعده ای است که به دنبال تکرار رفتار های یکسان شکل گرفته و ایجاد التزام کرده باشد ، بدین ترتیب ما از یک رسم و رسوم ساده که ناشی از یک عادت بوده پا فراتر نهاده به عرف که محیط اجتماعی موید آن است و خصیصه الزام آور بودن آن را مورد شناسایی قرار می ...

ادامه مطلب