تعریف مال و انواع آن در نظام حقوقی

تعریف مال و انواع آن در نظام حقوقی

14 ژانویه 2021

  انواع مال در نظام حقوقی . تعریف مال در فقه .  مال، از ماده ی میل است و هر چه که عرفاَ ، مردم به آن میل دارند و در عرضه و تقاضا برای آن مالیت قائلند به آن مال گفته می شود. در قانون تعریفی از آن نشده است اما با توجه به مفاد قانون مدنی می توان آن را ...

ادامه مطلب