جدیدترین روش های تغییر کاربری مسکونی به تجاری 1400

جدیدترین روش های تغییر کاربری مسکونی به تجاری 1400

21 سپتامبر 2021

  تغییر کاربری مسکونی به تجاری . گسترش زندگی شهرنشینی، افزایش تعداد جوامع شهری و در نتیجه، نیاز بیش از پیش به محل کسب و پیشه ، آثار و تبعات متعدد و مختلفی داشته است. برای نمونه، با ازدیاد جمعیت، شهروندان جهت امرار معاش خود ناچار به فعالیت های تجاری و اقتصادی روی آورده اند. و جهت انجام اینگونه فعالیتها، ساختمان ...

ادامه مطلب