حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

5 نوامبر 2020

  تجارت بین الملل تجارت بین الملل در واقع قوانین و مقرراتی است که روابط تجاری میان کشورها که بصورت صادرات و واردات صورت می گیرد را دربرمی گیرد.به نوعی می توان گفت این شرایط و قوانین برای زمانی است که روابط تجاری از مرزهای کشورها عبور کرده و کشور دیگری در آن دخیل باشد. حقوق تجارت بین المللی ...

ادامه مطلب