معرفی کامل نظام حقوقی کامن لا و نظام حقوقی رومی ژرمنی

معرفی کامل نظام حقوقی کامن لا و نظام حقوقی رومی ژرمنی

15 فوریه 2021

  نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا . پیدایش نظام حقوقی کامن لا . قرون وسطی در انگلستان دوره تشکیل محاکم سلطنتی و توسعه صلاحیت آن ها از یک طرف و آغاز تکامل کامن لا از طرف دیگر است .به طوری که در ابتدای پادشاهی سلسله تودور ها در سال 1485 میلادی محاکم محلی دادگاه های فئودالی از اعتبار افتاده و ...

ادامه مطلب