بررسی کامل تروریسم و حقوق بین الملل در سال 2021

بررسی کامل تروریسم و حقوق بین الملل در سال 2021

26 ژوئن 2021

  حقوق بین الملل و تروریسم . رشد پدیده تروریسم در سال های اخیر مخصوصا سال 2021 و مطرح شدن آن به عنوان یک تهدید بین المللی ، حوزه های گوناگون و ساز و کار های مختلف بین المللی را درگیر خود ساخته است از جمله این موارد می توان به حقوق بین المللی اشاره نمود . برای اغلب نظر پردازان حقوق ...

ادامه مطلب