حق حبس در بیع چیست ؟

حق حبس در بیع چیست ؟

10 آوریل 2021

    مفهوم دقیق حق حبس  . ماده 377 قانون مدنی مقرر می دارد هر یک از بایع (خریدار)  و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع (جنس مورد معامله) یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل (زمان دار ) باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که ...

ادامه مطلب