تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

8 فوریه 2021

  شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران  . مفهوم حاکمیت . حاکمیت عبارت است از قدرتی که بر کشور و مردم اقتدار و برتری دارد و کشور های دیگر آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند . در خصوص ماهیت حاکمیت و اینکه حاکمیت از کجا نشات می گیرد نظریات مختلفی بیان شده است :   الف ) نظریه حاکمیت الهی ...

ادامه مطلب