آیا رعایت مقررات حقوق بین الملل اقتصادی تاثیری در پیشرفت اقتصادی کشور ها دارد ؟

آیا رعایت مقررات حقوق بین الملل اقتصادی تاثیری در پیشرفت اقتصادی کشور ها دارد ؟

22 می 2021

  تاثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در توسعه اقتصادی  . اهمیت حقوق بین الملل اقتصادی چیست ؟ . نظم حقوقی موثر ، ممکن و مناسب برای دنیای مدرن نه تنها باید رشد و اثر متقابل حوزه ی حقوق خصوصی و عمومی را در می برگیرد بلکه مسائلی را نیز پوشش می دهد که در مرز حقوق و سیاست و اقتصاد ...

ادامه مطلب