مقایسه حقوق متهم در نظام حقوقی ایران و انگلستان

مقایسه حقوق متهم در نظام حقوقی ایران و انگلستان

15 آگوست 2021

  حقوق متهم (( در دوران تحت نظر)) در قانون آیین دادرسی کیفری و مقایسه آن با حقوق انگلستان  . تحقیقات مقدماتی یکی از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است. این مرحله از این جهت واجد اهمیت است که مهم ترین دلایل و نزدیک ترین آنها به زمان وقوع جرم در طی آن تحصیل خواهند شد. ظابطان دادگستری در تحقیقات ...

ادامه مطلب