حق ارتفاق یا حقوق اشخاص در ملک مجاور

حق ارتفاق یا حقوق اشخاص در ملک مجاور

19 اکتبر 2021

حق ارتفاق یا حقوق املاک در مجاورت هم، چیست ؟  . حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ..  ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری،از جمله حق ارتفاق هایی که در قانون مدنی به آن ها پرداخته شده است می توان به این موارد اشاره کرد: حق مجری، حق شرب، حق عبور، حق حریم و..... ارتفاق حق عینی و قائم ...

ادامه مطلب