خیانت در امانت (تفاوت میان خیانت در امانت کیفری و حقوقی)

خیانت در امانت (تفاوت میان خیانت در امانت کیفری و حقوقی)

4 آوریل 2021

  خیانت در امانت  . جرم خیانت در امانت در زمره جرایمی است که با حقوق مدنی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد . این امر علاوه بر ارتباط کلی میان جرایم علیه اموال با حقوق مدنی ، ناشی از این مطلب است که در حقوق مدنی نیز نوعی از خیانت در امانت وجود دارد که تفکیک آن از نوع کیفری آن حائز ...

ادامه مطلب