ماهیت برجام از دید حقوق بین الملل

ماهیت برجام از دید حقوق بین الملل

23 فوریه 2021

  برجام . به نظر حقوقدانان ، برجام را هم می توان موافقت نامه ای بین المللی و تفاهم نامه ای غیر الزام آور تلقی کرد و هم برای آن ماهیتی غیر از معاهده در نظر گرفت . برای پاسخ به این پرسش که برجام معاهده بین المللی است یا صرفا یک تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 از ...

ادامه مطلب