نحوه جلوگیری از توقیف اموال به دلیل قاچاق کالا،ارز،مواد مخدر و…..

نحوه جلوگیری از توقیف اموال به دلیل قاچاق کالا،ارز،مواد مخدر و…..

26 سپتامبر 2021

  ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق . بررسی مجازات ضبط و مصادره در قوانین قاچاق اعم از قاچاق کالا، اشیا و ارز ضروری است.این امر بیشتر به علت ماهیت این نوع از جرایم و شیوع آن در جامعه و همچنین استفاده فراوان مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ضبط و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات ...

ادامه مطلب