قصد طرفین مورد مذاکره برجام از این عهدنامه

برجام از دید حقوق بین الملل

ماهیت برجام از دید حقوق بین الملل

  برجام . به نظر حقوقدانان ، برجام را هم می توان موافقت نامه ای بین المللی و تفاهم نامه ای غیر الزام آور تلقی کرد و هم برای آن...