قوانین کانون وکلای بین الملل IBA

مقررات رفتاری کانون وکلای بین الملل

21 مقررات رفتاری کانون وکلای بین الملل

  کانون وکلای بین المللی ( IBA  ) . گسترش تبادلات انسانی و تجارت فرامرزی و همچنین فعالیت شرکت های چند ملیتی و توسعه حوزه تجارت بین المللی از قلمرو...