نسخ صریح

نسخ قانون وانواع آن در حقوق ایران

نسخ قوانین وانواع آن در حقوق ایران

  نسخ قوانین چیست ؟ . نسخ قوانین در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معین وضع شده به وسیله...