نظر آیت الله علیدوست در مورد انتقال بیماری های کشنده همانند کرونا

ناقلان بیماری های کشنده

مسئولیت کیفری ناقلان بیماری های کشنده

  تعریف مسئولیت : .  مسئولیت در لغت ، مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد و مواخذه است. و آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده‏...