نوبت دادگاه

دفتر وکالت علی محسن زاده

نحوه نوبت گیری از شعبه های دادگاه

  نحوه نوبت گیری از شعبات دادگاه . پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات تقریبا تمام جنبه های زندگی انسان را تحت الشعاع خود قرار داده و بسیاری از مسائل را دست...