نحوه ایجاد حقوق بین الملل بشردوستانه

نحوه ایجاد حقوق بین الملل بشردوستانه

16 فوریه 2022

  روند ایجاد حقوق بین الملل بشر دوستانه  . در گذشته ، حقوق بین الملل بر توافق و تراضی اراده دولت ها استوار بود و دولت ها تنها تابعین حقوق بین الملل بشمار می آمدند . موقعیت فرد در حقوق بین الملل تا اوایل قرن بیستم تا حدود زیادی نادیده گرفته شده بود تا این که حقوقدانانی چون لئون دوگی و ژرژ ...

ادامه مطلب