مسئولیت کیفری ناقلان بیماری های کشنده

مسئولیت کیفری ناقلان بیماری های کشنده

26 دسامبر 2020

  تعریف مسئولیت : .  مسئولیت در لغت ، مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد و مواخذه است. و آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده‏ دار و مسئول آن باشد. و در اصطلاح حقوقی مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است می باشد. . انواع مسئولیت : . مسئولیت مدنی . مسئولیت مدنی ...

ادامه مطلب