بودجه سازمان های بین المللی از کجا تامین میشود؟

بودجه سازمان های بین المللی از کجا تامین میشود؟

13 فوریه 2022

  تامین بودجه سازمان های بین المللی  . سازمان های بین المللی در بسیاری از زمینه ها در روابط بین المللی خود همانند دولت ها عمل می نمایند ، اما در ارتباط با تامین مالی ، تفاوت های زیادی با دولت ها دارند . سازمان های بین المللی نهاد هایی عام المنفعه و غیر انتفاعی هستند  و اصولا فعالیت های تجاری و ...

ادامه مطلب