زمین خواری چیست و چه مجازاتی برای آن در قوانین مشخص شده است؟

زمین خواری چیست و چه مجازاتی برای آن در قوانین مشخص شده است؟

22 نوامبر 2021

  زمین خواری چیست ؟ يکي از جرايم اقتصادي كه بايد با آن مبارزه شــود زمین خواری اســت. زمين خواران ثروتي را تصاحب مي كنند كه هيچ گاه آن را توليد نكرده و هيچ نقشــي در به وجود آوردن آن نداشــته  و با روش هاي ناصواب آن را تصاحب كرده و با حيله و ترفندهاي مختلف آن را به فروش ...

ادامه مطلب