نحوه یکسان سازی قوانین بین المللی توسط سازمان های بین المللی

نحوه یکسان سازی قوانین بین المللی توسط سازمان های بین المللی

8 فوریه 2022

  سازمان های بین المللی و فعالیت های آنها در زمینه یکسان سازی حقوق  . در قرن بیستم تعداد زیادی سازمان و موسسه بین المللی تاسیس گردید که در زمینه ایجاد مقررات متحدالشکل و هماهنگ در سطح بین الملل فعال اند و موفقیتهای زیادی را نیز در این خصوص کسب کرده اند . دامنه فعالیت و تاثیر برخی از این سازمان ها ...

ادامه مطلب