معامله معارض چیست و نمونه رای های آن (فروش متعدد مال به چند نفر )

معامله معارض چیست و نمونه رای های آن (فروش متعدد مال به چند نفر )

30 سپتامبر 2021

  معاملات معارض و ضمانت اجرای آن ( با نگاهی به رویه قضایی ایران) . در یک جامعه مدنی، کسی نباید به خود حق دهد که به حقوق مالی و غیر مالی افراد تجاوز کند، مگر اینکه این اختیار در قالب نمایندگی و وکالت به وي اعطا شده باشد. در این راستا املاك و اسناد مربوط به آنها، معمولاً از جمله ...

ادامه مطلب