عرف بین المللی چیست ؟

عرف بین المللی

عرف بین المللی چیست؟

  عرف بین المللی  . عرف قاعده ای است که به دنبال تکرار رفتار های یکسان شکل گرفته و ایجاد التزام کرده باشد ، بدین ترتیب ما از یک رسم...