بررسی کامل دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر

بررسی کامل دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر

27 می 2021

  بررسی دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر  . دموکراسی از زمانی که پریکلس ، آن را حکومت مردم تعریف کرد ، تا امروز که در مجامع مختلف نظریه پردازی غرب به ویژه آمریکا ، تحکیم و گسترش آن ، کار اساسی و تخصصی دولت معرفی می شود ، تحولات زیادی داشته است . دموکراسی را نمیتوان جدا از شرایط اقتصادی و ...

ادامه مطلب