معامله فضولی چیست ؟ جبران خسارت وارده به خریدار در حقوق ایران و انگلستان

معامله فضولی چیست ؟ جبران خسارت وارده به خریدار در حقوق ایران و انگلستان

17 آگوست 2021

   چگونگی جبران خسارت وارده به خریدار در معامله فضولی در حقوق ایران و انگلستان . حفظ استحکام عقود و معاملات و جلوگیری از تزلزل آن ها، یکی از اهداف مهم قانونگذار در تدوین قوانین حقوق قرارداد ها به شمار می رود. قانونگذار با تکیه بر اصول حقوقی و مبانی فقهی، کوشیده است تا حتی الامکان از بطلان قراردادها جلوگیری و ...

ادامه مطلب