قانون استرداد مجرمین چیست

عدم استرداد مجرمین به کشور

دلایل عدم استرداد مجرمین به کشور

  استرداد مجرمین  . استرداد . استرداد عبارت است از باز پس گرفتن متهم یا مجرم از کشوری که پس از ارتکاب جرم از آنجا گریخته است . بدیهی است...