قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران

تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

  شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران  . مفهوم حاکمیت . حاکمیت عبارت است از قدرتی که بر کشور و مردم اقتدار و برتری دارد و کشور های دیگر آن را...