مجازات توهین و فحاشی به ائمه

فحاشی_دفتر وکالت علی محسن زاده

توهین و فحاشی در قوانین کشور

   توهین و فحاشی در قانون جمهوری اسلامی ایران امروزه با توجه به مشکلات روزمره که مردم کشور ما با آن رودرو هستند آستانه تحمل ها کم شده و با...