مسئولیت کیفری ناقلان بیماری های کشنده

ناقلان بیماری های کشنده

مسئولیت کیفری ناقلان بیماری های کشنده

  تعریف مسئولیت : .  مسئولیت در لغت ، مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد و مواخذه است. و آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده‏...