مشخصات معاملات تهاتری

تجارت متقابل

تجارت متقابل در حقوق بین الملل

  مفهوم و تاریخچه تجارت متقابل در حقوق بین الملل  . تبادل کالا با کالا بدون دخالت پول یکی از قدیمی ترین شیوه های تجارت داخلی و خارجی بوده است...