برچسب: مشکلات اساسی در خصوص کارت آمایش

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت کارت آمایش

برای گرفتن کارت آمایش 16 چه شرایط و مدارکی لازم است ؟برای گرفتن کارت آمایش 16 چه شرایط و مدارکی لازم است ؟  کارت آمایش اتباع افغانستانی چیست ؟ . اتباع افغانستانی در ایران در دو دسته کارت آمایش و گذرنامه موقت اقامتی ، حق اقامت در ایران دارند. مهاجران افغانستانی که