بررسی حاکمیت قانون در حقوق داخلی و حقوق بین الملل

بررسی حاکمیت قانون در حقوق داخلی و حقوق بین الملل

18 جولای 2021

  جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین الملل . حاکمیت قانون از مفاهیم بنیادینی است که امروزه در رشته های مختلف علوم انسانی از جمله فلسفه ، حقوق ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی و اقتصاد مورد توجه صاحبنظران و محققان قرار گرفته است . حاکمیت قانون مفهومی است که ابتدا در حقوق داخلی جاری شده و سپس وارد عرصه بین المللی ...

ادامه مطلب