برچسب: نحوه جلوگیری سران دولت ها از مهاجرت غیر قانونی

مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا

جرایم مهاجرت غیر قانونی از طریق دریا در سال 2021جرایم مهاجرت غیر قانونی از طریق دریا در سال 2021



  مهاجرت غیر قانونی از طریق دریا در حقوق بین الملل  . قاچاق مهاجران از جمله مصادیق جرائم سازمان یافته فرا ملی است . به طور کلی سفر به شیوه