برچسب: نحوه رسیدگی به شکایات کارگران از کارفرمایان به دلیل عدم پرداخت حق بیمه

نحوه شکایت کارگران از کارفرمایان خود به دلیل عدم پرداخت حق بیمه

راه های شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگرانراه های شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران  ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه کارگران    مطابق مواد 36 قانون تامین اجتماعی و 148 قانون کار پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما می باشد . عدم