راه های شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران

راه های شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران

19 آوریل 2021

  ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه کارگران    مطابق مواد 36 قانون تامین اجتماعی و 148 قانون کار پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما می باشد . عدم پرداخت حق بیمه کارگر از سوی کارفرما می تواند با چند ضمانت اجرا رو به رو گردد : 1- ضمانت اجرای کیفری 2- ضمانت اجرای حقوقی 3- ضمانت اجرای مقرر در ...

ادامه مطلب