برچسب: نحوه شکایت نقض قرارداد ارائه خدمات

تجارت الکترونیکی

مسئولیت طرفین قرارداد در تجارت الکترونیکیمسئولیت طرفین قرارداد در تجارت الکترونیکی  مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیکی . مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت حقوقی و غیر کیفری ، به جبران خسارت از زیان دیدگانی توجه می کند که در آن زیان