نظام حقوقی بین الملل

نحوه دستیابی به وحدت حقوقی بین المللی

راه های دستیابی به وحدت حقوقی بین المللی

  وحدت حقوقی بین المللی  . از دیر باز ضرورت وجود مقررات متحد الشکل در سطح داخلی و بین المللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است و دانشمندان حقوقی...