نقض های فاحش کنوانسیون های ژنو

جرایم بین المللی

انواع جنایات و جرایم بین المللی

  جرایم بین المللی یا جنایات بین المللی چیست ؟ . وقتی جنایتی در سطح بین الملل و به وسعت سرزمین ها اتفاق می افتد اولین موضوعی که ذهن انسان...