برچسب: نوبت گیری دادگاه تهران

دفتر وکالت علی محسن زاده

نحوه نوبت گیری از شعبه های دادگاهنحوه نوبت گیری از شعبه های دادگاه  نحوه نوبت گیری از شعبات دادگاه . پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات تقریبا تمام جنبه های زندگی انسان را تحت الشعاع خود قرار داده و بسیاری از مسائل را دست