اعضا و وظایف هیات نظارت و شورای عالی ثبت چیست ؟

اعضا و وظایف هیات نظارت و شورای عالی ثبت چیست ؟

21 ژانویه 2022

حقوق ثبت . امروزه گسترش بی حد و مرز شاخه های علم حقوق و تخصصی شدن موضوعات حقوقی زمینه این امر را فراهم نموده است که علاوه بر مسائل تئوریک که به صورت تخصصی بررسی می شوند ، این تخصصی شدن در عمل نیز بروز پیدا نماید ؛ اگر در زمان های قدیم از حقوق ،یک عنوان کلی در اذهان بود ...

ادامه مطلب