توضیح قدم به قدم نحوه دریافت سند مالکیت المثنی برای املاک

توضیح قدم به قدم نحوه دریافت سند مالکیت المثنی برای املاک

 

مراحل قدم به قدم گرفتن دریافت سند مالکیت المثنی

.

آیا برایتان پیش آمده است که سند مالکیت ملکتان به هر دلیلی مفقود شود و یا اینکه به سرقت برود ؟ طبیعتا اولین کاری که پس از مفقود شدن سند مالکیت ملکی به ذهنتان می رسد این است که سند مالکیت المثنی اخذ نمایید ، اما روش اخذ سند مالکیت المثنی به چه صورت است ؟ چه شرایطی باید رعایت شود تا بتوان سند مالکیت المثنی اخذ نمود ؟ با ما همراه باشید تا در این مقاله صفر تا صد صدور صند مالکیت المثنی را توضیح دهیم همانطور که در مقاله گذشته خود نحوه دریافت سند برای املاک قولنامه ای را توضیح داده ایم .

 

نحوه صدور سند المثنی 

.

ماده 120 آیین نامه قانون ثبت – اصلاحی 1380 – ناظر به یکی دیگر از اشکال صدور سند مالکیت است که در واقع بیانگر صدور سند مالکیت المثنی می باشد . بر اساس ماده مزبور چنانچه سند مالکیت به طور کلی از بین برود یا مفقود و یا سرقت شود ، مالک می تواند ضمن اعلام موضوع به اداره ثبت محل و بیان علت از بین رفتن یا گم شدن و یا به سرقت رفتن آن تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را بنماید . در چنین وضعیتی مالک مکلف است استشهادیه مربوط به تقاضای دریافت سند المثنی مالکیت را در دو برگ – به ازای هر جلد سند مالکیت مورد تقاضا – تکمیل و به امضای حداقل سه نفر شاهد برساند که هویت و امضای آن ها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضای شخص اخیر نیز توسط نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی احراز و تصدیق شده باشد . اداره ثبت مراتب را در دفتر املاک منعکس و به دفاتر اسناد رسمی تابعه نیز ابلاغ می کند و به هزینه مالک ، مراتب را یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار یا یکی از روزنامه های ناشر آگهی های ثبتی ، آگهی می کند و اگر تا ده روز پس از انتشار آگهی اعتراضی واصل نشود یا در صورت وصول اعتراض ، اصل سند مالکیت یا سند وقوع معامله ارائه نگردد ، سند مالکیت صادر می گردد . اما چنانچه وصول اعتراض در موعد مقرر با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله همراه باشد ، صورتجلسه لازم مبنی بر وجود اصل سند مالکیت نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی تسلیم و اصل سند نیز به ارائه دهنده آن مسترد می شود .

گفتنی است که طبق بخشنامه 9135/41/1 مورخ 01/05/1384 سازمان ثبت کشور ، ارسال نسخه ای از آگهی فقدان موضوع ماده 120 آیین نامه مزبور به ستاد اجرایی الزامی است . در این بخشنامه آمده است : به استناد نامه شماره 232/70/س/م مورخ 17/03/1384 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ، چون مشاهده می شود اغلب افراد جاعل و فرصت طلب با اخذ سند مالکیت المثنی ، مبادرت به فروش اموال محکومین دادگاه های انقلاب می نمایند ، لذا مقرر می دارد کلیه واحد های ثبتی در موقع انتشار آگهی فقدان اسناد مالکیت ، یک نسخه از آگهی مزبور را به نمایندگی های ستاد فرمان حضرت امام در استان ارسال دارند تا نمایندگی های مزبور با بررسی سوابق ، چنانچه مالکیت دارندگان این اسناد طبق احکام دادگاه های انقلاب به نفع ستاد اجرایی فرامین امام مصادره گردیده ، مراتب را ظرف مدت اعتراض مقرر در آگهی مستندا ضمن ارسال تصویر احکام صادره به واحد ثبتی مربوطه اعلام دارند تا چنانچه حکم مزبور قانونا مانع صدور سند مالکیت المثنی باشد از اقدام خودداری گردد . در غیر این صورت واحد ثبتی پس از انتقضای مدت مقرر در آگهی ، وفق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می نماید . عدم وصول پاسخ و اظهار نظر ، مانع صدور سند مالکیت المثنی نخواهد بود .

 

نکات مهم صدور سند المثنی با توجه به ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت 

.