دادگاه های بین المللی کیفری چه دادگاه هایی هستند و در کجا قرار دارند ؟

دادگاه های بین المللی کیفری چه دادگاه هایی هستند و در کجا قرار دارند ؟

23 ژانویه 2021

  کدام دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را دارند ؟ . دادگاه های بین المللی کیفری  . اندیشه مجازات جنایتکارانی که حوزه عمل آن ها سطح وسیعی از مناطق دنیا را تحت تاثیر قرار داده و نظم عمومی بین المللی را مختل می کند ، از دیرباز در ذهن عدالت جو و متنفر از ظلم بشر وجود داشته است . ...

ادامه مطلب