هدف از ایجاد حق حبس

حق حبس در قانون

حق حبس در بیع چیست ؟

    مفهوم دقیق حق حبس  . ماده 377 قانون مدنی مقرر می دارد هر یک از بایع (خریدار)  و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع (جنس مورد معامله)...